การถกเถียงเกี่ยวกับการสร้างเขื่อน การผันน้ำ และเงื่อนไขการพัฒนาในลุ่มน้ำสาละวิน

3 Minutes To Read ซาลี ฟัง และ มึดา นาวานาถ หารือเกี่ยวกับโครงการผันน้ำยวมที่ถกเถียงเถียงกัน The English version of this article was originally published on April 3, 2023. Read the post here.  A Burmese translation is available here.